Sukatin, Nur’aini, N. Sari, U. Hamidia, and K. Akhiri. “Pendidikan Karakter Anak”. Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, vol. 2, no. 2, Jan. 2023, pp. 38-44, doi:10.57251/hij.v2i2.783.