Sukatin, Nur’aini, Sari, N., Hamidia, U. and Akhiri, K. (2023) “Pendidikan Karakter Anak”, Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2(2), pp. 38–44. doi: 10.57251/hij.v2i2.783.