Sukatin, Nur’aini, Sari, N., Hamidia, U., & Akhiri, K. (2023). Pendidikan Karakter Anak. Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2(2), 38–44. https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.783