[1]
Sukatin, Nur’aini, Sari, N., Hamidia, U. and Akhiri, K. 2023. Pendidikan Karakter Anak. Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. 2, 2 (Jan. 2023), 38–44. DOI:https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.783.